Realizacja

Jak przebiega proces realizacji audytu innowacyjności?

  1. Spotkanie informacyjne przedsiębiorcy z konsultantami ośrodka KSI (KSU). Spotkanie ma na celu wskazanie przez przedsiębiorcę obszaru do audytu innowacyjności. Omawiane są wspólne działania z konsultantami i podpisywana jest umowa o świadczenie usług doradczych, która reguluje przebieg audytu i określa zobowiązania oraz prawa obu stron dotyczące m.in.: zakresu prac, terminów, płatności oraz osób wyznaczonych do kontaktu.
  2. Wizyta konsultantów KSI (KSU) w siedzibie przedsiębiorcy. Spotkanie ma na celu zebranie danych i informacji o przedsiębiorstwie, które zostaną następnie poddane analizie i umożliwią zbadanie potencjału przedsiębiorstwa, potrzeb oraz możliwości w zakresie wdrożenia innowacji.
  3. Analiza zebranego materiału i opracowanie sprawozdań, obejmujących co najmniej: analizę mocnych i słabych stron firmy oraz jej szans i zagrożeń w kontekście innowacyjności, poglądową analizę branży, a przede wszystkim rekomendacje dotyczące możliwości wdrożenia nowych technologii. Powyższe analizy zostaną przygotowane w postaci pisemnego raportu.
  4. Przedstawienie przedsiębiorcy wyników raportu wraz z rekomendacjami. Po zapoznaniu się z raportem przedsiębiorca zgłasza swoje ewentualne zastrzeżenia. Konsultanci weryfikują uwagi przedsiębiorcy i zasadne ujmują w raporcie.
  5. Przekazanie przedsiębiorcy raportu z audytu innowacyjności w ostatecznej wersji. Akceptacja treści raportu przez przedsiębiorcę zamyka I etap realizacji usługi.

Rezultaty etapu I – Audyt innowacyjności:

Jak przebiega proces realizacji doradztwa we wdrożeniu innowacji?

  1. Doradztwo we wdrażaniu innowacji to wsparcie Konsultanta KSI (KSU) w procesie wdrażania w jego firmie rozwiązań proinnowacyjnych zawartych w raporcie z audytu innowacyjności. Podstawą do rozpoczęcia realizacji Etapu II są rekomendacje wynikające z raportu z Etapu I usługi.
  2. Zakres usługi doradczej związanej z wdrożeniem innowacji jest dostosowany do konkretnych potrzeb i wymagań przedsiębiorcy. Usługa składa się z tych komponentów, które wybierze przedsiębiorca wraz z konsultantami KSI (KSU). Żaden z komponentów nie jest obowiązkowy.
  3. Konsultanci KSI (KSU) podejmują działania mające doprowadzić do osiągnięcia celu usługi, jakim jest wdrożenie innowacyjnego rozwiązania technologicznego w przedsiębiorstwie.

Rezultaty etapu II – Doradztwo we wdrożeniu innowacyjności: