Rekrutacja

Podmioty mogące ubiegać się o wparcie w ramach projektu muszą spełniać łącznie następujące kryteria formalne:

1. Status MSP

Kryteria te dotyczą przedsiębiorców niezależnych, tj. niepowiązanych, w rozumieniu ww. Załącznika do Rozporządzenia, kapitałowo lub osobowo z innymi przedsiębiorstwami (art 3). Powyższe kryteria muszą być spełnione przez dwa kolejne lata obrachunkowe, aby przedsiębiorca mógł wykazać się statusem MSP (art. 4). Poza nielicznymi włączeniami, przedsiębiorca, w którym ponad 25% udziałów lub praw głosu wykonuje skarb państwa, nie może być uznany za małe lub średnie przedsiębiorstwo, bez względu na faktyczny poziom zatrudnienia, wartość przychodów czy bilansu (art 3 ust. 4). Pomocny link do weryfikacji statusu: http://kwalifikator.een.org.pl/

2. Pomoc publiczna

Pomoc de minimis udzielona w ramach projektu oraz w okresie bieżącego roku i ostatnich dwóch lat kalendarzowych nie powinna przekroczyć łącznie 200 tys. euro.

3. PKD niewykluczone z ubiegania się o wsparcie

W ramach projekty wykluczone jest wsparcie podmiotów działających w sektorach:

Podstawowym kryterium wykluczającym jest posiadanie dominującego PKD (w REGON) z listy lub osiąganie znacznego stopnia przychodów z działalności wykluczonej. Pełna lista wykluczeni znajduje się na stronie internetowej http://poig.parp.gov.pl/files/74/108/212/468/10491.pdf.

Formularz rejestracyjny znajdą Państwo tutaj.