Standard usługi

Etap I – Audyt innowacyjności

Co to jest audyt innowacyjności?

Audyt innowacyjności to ocena potencjału i potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie możliwości i potrzeb wdrożenia nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi), nowego lub istotnie ulepszonego procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w przyjętych przez przedsiębiorstwo zasadach działania, w organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem.

Zakres audytu innowacyjności:

Komponenty obowiązkowe:

Komponenty fakultatywne:

Etap II – Doradztwo we wdrożeniu innowacji

Co to jest doradztwo we wdrożeniu innowacji?

Doradztwo we wdrożeniu innowacji przez poprawę istniejącego lub wdrożenie nowego produktu (wyrobu lub usługi), procesu, metody marketingowej lub metody organizacyjnej w zakresie zasad działania przedsiębiorstwa, organizacji miejsca pracy lub relacji z otoczeniem, polegającej na przekazaniu informacji oraz procedur niezbędnych, aby jeden podmiot był w stanie powielać pracę innego podmiotu lub stosować rozwiązania będące w posiadaniu innego podmiotu lub stosować rozwiązania nowe zaprojektowane na swoje potrzeby przez inny podmiot.

Zakres doradztwa we wdrożeniu innowacji: